CallMe

Heeft u vragen?

+31 62 05 69 773

ALGEMENE VOORWAARDEN

INFORMED DECISIONS B.V.
 

1. Algemeen / toepasselijkheid

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Informed Decisions B.V. (hierna “Informedd”) af te geven offertes, alsmede aanvaarde opdrachten. Deze algemene voorwaarden beheersen alle rechtsverhoudingen tussen Informedd en opdrachtgever, verband houdende met een tussen partijen gesloten overeenkomst, ook na het beëindigen of voltooien van zodanige overeenkomst.
1.2. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig voorzover deze door een daartoe gerechtigde medewerker van Informedd schriftelijk zijn bevestigd. Aan dergelijke afwijkingen kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot later aangegane rechtsverhoudingen.
1.3. De toepasselijkheid van eventuele andere algemene voorwaarden, die door de opdrachtgever mochten worden gebruikt of waarnaar door de opdrachtgever wordt verwezen, wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.
1.4. Waar in deze voorwaarden wordt gesproken van Informedd of opdrachtnemer geldt zulks onverkort en integraal voor en met betrekking tot de betreffende interim manager of consultant of advsieur waarvan Informedd zich in de uitvoering van de opdracht bedient.
1.5. Rechten en verplichtingen voortvloeiende uit met Informedd gesloten overeenkomsten kunnen door de opdrachtgever niet dan met toestemming van Informedd aan derden worden overgedragen.
 

2. Aanbiedingen

2.1. Alle aanbiedingen van Informedd zijn vrijblijvend, tenzij anders vermeld. Een aanbieding die een termijn bevat, kan door Informedd desondanks worden herroepen, zelfs na ontvangst van de opdracht, mits binnen vijf dagen.
2.2. De prijzen in de genoemde aanbiedingen zijn allen exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 

3. Totstandkoming overeenkomst

3.1. Een overeenkomst tussen Informedd en opdrachtgever komt tot stand nadat de overeenkomst door Informedd en de opdrachtgever is ondertekend en het door de opdrachtgever getekende exemplaar door Informedd retour is ontvangen, of nadat Informedd op verzoek van de opdrachtgever een begin met de uitvoering van de opdracht maakt.
 

4. Omvang en uitvoering van de overeenkomst

4.1. De overeenkomst zal door Informedd c.q. de interim manager, consultant of adviseur waarvan zij zich in de uitvoering van de opdracht bedient, naar beste kunnen en weten worden uitgevoerd.
4.2. Indien en voorzover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Informedd het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
4.3. De overeengekomen werkzaamheden worden naar eigen inzicht door Informedd verricht. Informedd heeft het recht om tijdstip en tijdsduur van de werkzaamheden in redelijkheid naar eigen inzicht vast te stellen en in te delen.
4.4. Het aangaan van de overeenkomst schept geen precedent voor de uitvoering daarvan; over uitbreiding of wijziging dient tussen opdrachtgever en Informedd te allen tijde nadere overeenstemming te worden bereikt.
4.5. Gedurende de loop van de overeenkomst zullen Informedd en de opdrachtgever regelmatig, doch tenminste één maal per vier weken met elkaar overleggen over de stand van zaken, voortgang en alle andere zaken de opdracht betreffende. Bijzondere omstandigheden, zoals vakantie, voorbehouden.
4.6. Na beeindiging van de overeenkomst zal tussen opdrachtgever en Informedd een evaluatie plaatsvinden.
4.7. De overeengekomen termijn van aanvang of uitvoering van de diensten geldt niet als fatale termijn, ook niet indien deze termijn door opdrachtgever uitdrukkelijk is aangegeven. De werkzaamheden van Informedd en haar interim manager(s) of consultants betreffen te allen tijde een inspanningsverbintenis.
4.8. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle informatie, hulpmiddelen, gegevens en materialen, waarvan opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen of waarvan Informedd aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor een juiste uitvoering van de overeenkomst, tijdig aan Informedd ter beschikking worden gesteld. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde informatie en/of gegevens niet tijdig aan Informedd zijn verstrekt, heeft Informedd het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Ingeval van evident onvolledige of onjuiste informatie of gegevens is Informedd gerechtigd de opdracht met onmiddellijke ingang bij aangetekend schrijven te beëindigen. In voornoemde gevallen is Informedd gerechtigd de daarmee verband houdende extra kosten en/of inkomstenderving aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
4.9. Informedd is nimmer aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Informedd is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens of informatie.
4.10. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Informedd de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase heeft goedgekeurd.
4.11. Opdrachtgever zal aan Informedd de voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke bevoegdheden verlenen en benodigde kantoorruimte en middelen ter beschikking stellen. De namens Informedd werkzame interim manager of consultant of adviseur rapporteert terzake van inhoud en uitvoering van de opdracht aan een door opdrachtgever daartoe aan te duiden persoon die over volledige beslissingsbevoegdheid beschikt terzake van alle aangelegenheden die de opdracht betreffen.
4.12. Onverminderd hetgeen hierboven in lid 11 is vermeld worden alle opdrachten die in het kader en ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst door Informedd aan derden dienen te worden verstrekt, verstrekt uit hoofde van opdrachtgever. Alle daarmee samenhangende en daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening en verantwoording van opdrachtgever. Opdrachtgever vrijwaart Informedd voor de in- en buiten rechte optredende gevolgen van de in verband met de opdracht te verrichten werkzaamheden door derden.
 

5. Contractsduur / uitvoeringstermijn / wijziging

5.1. De overeenkomst eindigt van rechtswege door het verstrijken van de overeengekomen duur, behoudens het hierna voor opzegging bepaalde. Indien overschrijding van de termijn dreigt vindt hierover zo spoedig mogelijk overleg plaats met de opdrachtgever. Bij het verstrijken van de oorspronkelijk overeengekomen duur is Informedd bij verlenging gerechtigd in redelijkheid haar honorarium aan te passen.
5.2. Wijzigingen op de overeenkomst behoeven de voorafgaande nadrukkelijke goedkeuring van partijen, waarbij de gevolgen van de wijziging ten aanzien van o.a. prijsstelling, duur en doorlooptijden en overige mogelijke consequenties, schriftelijk zullen worden vastgelegd.
5.3. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een dergelijke termijn zal opdrachtgever Informedd in redelijkheid in staat stellen de werkzaamheden alsnog te voltooien.
 

6. Prijs en betaling

6.1. Indien in de overeenkomst een vaste prijs is opgenomen dan geldt deze prijs uitsluitend voor de initieel overeengekomen looptijd van de overeenkomst. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is Informedd gerechtigd, in aanvulling op een vaste prijs, de door haar in de uitvoering van de opdracht te maken ‘variabele kosten’ (als bijvoorbeeld reis, verblijfs- alsmede overige noodzakelijke zakelijke kosten) aanvullend aan opdrachtgever in rekening te brengen. Is een ‘richtprijs’ overeengekomen dan geeft het vermelde bedrag niet meer dan een schatting van de kosten. In dat laatste geval staat tussen de opdrachtgever en Informedd vast, dat het te betalen bedrag zal worden vastgesteld op basis van nacalculatie op basis van bestede uren maal het van toepassing zijnde uurtarief.
6.2. Over het honorarium is BTW verschuldigd. Daarnaast dienen door opdrachtgever de door Informedd in de uitvoering van de opdracht gemaakte reiskosten en eventueel noodzakelijke verblijfskosten en overige ‘variabele’ kosten te worden vergoed. De vergoeding van reiskosten (inclusief ‘woon – werk verkeer’) zal geschieden tegen het in de markt te doen gebruikelijke tarief per zakelijke km (thans €. 0.36 / km).
6.3. Bij werkzaamheden die op verzoek van opdrachtgever plaatsvinden van maandag tot en met vrijdag tussen 20.00 uur en 8.00 uur ’s ochtends bedraagt de tariefstelling 150% van het overeengekomen uurtarief. Vinden de werkzaamheden plaats tijdens het weekend van vrijdagavond 18.00 uur en maandagochtend 8.00 uur dan bedraagt de tariefstelling 200 % van het overeengekomen uurtarief.
6.4. Informedd behoudt zich het recht voor om het uurtarief te veranderen bij elke wijziging, uitbreiding of verlenging van de overeenkomst. Indien Informedd met opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is Informedd niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief. Informedd mag prijsstijgingen doorberekenen, indien Informedd kan aantonen dat zich tussen het moment van aanbieding en levering significante prijswijzigingen hebben voorgedaan ten aanzien van bijv. lonen of kosten van levensonderhoud.
6.5. Informedd declareert het honorarium per maand. Opdrachtgever verplicht zich de declaraties van Informedd zo snel mogelijk, echter binnen een termijn van 30 kalenderdagen na dagtekening van de factuurdatum te voldoen, zonder enige korting of verrekening.
6.6. Na het verstrijken van de betalingstermijn, is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim zonder dat nadere ingebrekestelling of sommatie is vereist. De opdrachtgever is alsdan, vanaf het moment waarop het verzuim intreedt, aan Informedd over het opeisbare bedrag de dan geldende wettelijke rente verschuldigd verhoogd met een boete van 1,5 % per maand, gerekend direct vanaf het moment dat het verzuim intreedt. Delen van een maand gelden hierbij als volledige maand.
6.7. Zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke kosten, met betrekking tot de invordering en inning van de door Informedd niet tijdig van opdrachtgever ontvangen betalingen, zijn voor rekening van opdrachtgever. De vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten is vastgesteld op tenminste 15% van de verschuldigde hoofdsom. Indien Informedd aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
6.8. Betalingen van de opdrachtgever strekken primair ter voldoening van de in lid 6 van dit artikel bedoelde rente en boete, alsmede van de in lid 7 bedoelde gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten; het eventuele meerdere wordt daarna in mindering gebracht op de oudste openstaande vordering, ook al vermeldt de opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere openstaande factuur.
 

7. Geheimhouding

7.1. Partijen verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld, of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie en de ontvangende partij dit behoort te weten.
 

8. Rechten op gegevens en resultaten

8.1. Onverminderd het bepaalde in artikel 7 van deze voorwaarden, berust het auteursrecht en alle overige rechten van intellectuele eigendom op rapporten, tekeningen, en andere in het kader van de overeenkomst opgestelde stukken en verzamelde gegevens bij Informedd.
8.2. Alle door Informedd verstrekte stukken, zoals documenten, rapporten, adviezen, software etc. zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever binnen en voor het in de opdrachtomschrijving vermelde project en mogen door opdrachtgever niet zonder voorafgaande toestemming van Informedd worden hergebruikt, verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht.
 

9. Beëindiging

9.1. De overeenkomst eindigt automatisch met onmiddellijke ingang aan het einde van de overeengekomen duur van de opdracht.
9.2. Indien:
a). de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard;
b). de opdrachtgever (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend;
c). de onderneming van opdrachtgever wordt geliquideerd;
d). conservatoir of executoriaal beslag wordt gelegd op roerende en/of onroerende zaken van opdrachtgever;
e). Opdrachtgever te laat betaalt of overigens toerekenbaar te kort komt;
f). Opdrachtgever voor of bij het ingaan van de overeenkomst enige onjuiste of onvolledige opgave heeft gedaan of laten doen, of enige hem bekende feiten of omstandigheden heeft verzwegen, voorzover deze onjuistheid, onvolledigheid of verzwijging van dien aard is, dat Informedd de overeenkomst niet of niet op dezelfde voorwaarden zou hebben gesloten, als het de ware stand van zaken had gekend;
g). zich omstandigheden voordoen die de eer of goede naam van Informedd kan aantasten of hem anderszins materiële of immateriële schade kan berokkenen;
dan is Informedd bevoegd de overeenkomst tussentijds zonder nadere ingebrekestelling en voorafgaande rechterlijke tussenkomst, geheel of gedeeltelijk te beëindigen. In zodanig geval zal Informedd de opdrachtgever hiervan terstond per aangetekend gemotiveerd schrijven mededeling doen.
9.3. Bij beëindiging van de opdracht overeenkomstig bovenstaande wordt de eindafrekening aan opdrachtgever toegezonden.
9.4. Ingeval van beeindiging van de overeenkomst door Informedd zal Informedd jegens de opdrachtgever niet tot enige schadevergoeding gehouden zijn.
 

10. Overmacht

10.1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Informedd geen invloed kan uitoefenen, als gevolg waarvan Informedd niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Ziekte van namens Informedd werkzame personen wordt daaronder begrepen.
10.2. Informedd heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Informedd haar verbintenis reeds had moeten nakomen.
10.3. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van Informedd opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Informedd niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden, is elk der partijen bevoegd de overeenkomst eenzijdig te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
10.4. Indien Informedd bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.
 

11. Aansprakelijkheid

11.1. Informedd verricht de haar opgedragen diensten en werkzaamheden naar beste kunnen en weten.
11.2. Informedd geeft geen enkele garantie van welke aard dan ook met betrekking tot de werkzaamheden en/of resultaten uit hoofde van de overeenkomst.
11.3. Informedd is nimmer gehouden tot vergoeding van winstderving, bedrijfsschade, (bijkomende) kosten, indirecte schade, indirecte of directe schade van derden of welke andere schade dan ook.
11.4. Indien en voorzover er op Informedd enige aansprakelijkheid mocht rusten, uit welke hoofde ook, is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot 50% van het daadwerkelijk door Informedd terzake van de opdracht ontvangen honorarium, met dien verstande dat in geval van opdrachten met een looptijd langer dan 6 maanden, de aansprakelijkheid beperkt blijft tot 50% van het declaratiebedrag over de laatste zes maanden direct voorafgaand aan beëindiging van de overeenkomst.
11.5. Informedd is gerechtigd de schade op eigen kosten te doen beperken of ongedaan te maken.
11.6. De opdrachtgever verbindt zich Informedd te vrijwaren terzake van alle met de overeenkomst samenhangende of daaruit voortvloeiende vorderingen van derden en alle daarmee verband houdende financiële gevolgen.
11.7. Opdrachtgever stelt zich volledig aansprakelijk en vrijwaart Informedd voor schade die kan ontstaan, ook jegens derden, door het handelen of nalaten van enig persoon in dienst van opdrachtgever, waaronder begrepen schadeaanspraken door derden jegens Informedd die kunnen voortvloeien uit de wet.
 

12. Gebreken / klachttermijnen

12.1. Klachten over door Informedd verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Informedd.
12.2. Indien een klacht gegrond is, zal Informedd de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
12.3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal Informedd slechts aanprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 11.
 

13. Toepasselijk recht / geschillenbeslechting

13.1. Op elke overeenkomst tussen Informedd en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
13.2. De rechter in het arrondissement waartoe de vestigingsplaats van Informedd behoort, is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen. Niettemin heeft Informedd het recht haar wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter.
13.3. Een geschil is aanwezig, indien een van beide partijen zulks in aangetekend schrijven aan de wederpartij stelt.
13.4. Alle kosten door of namens Informedd gemaakt ter uitoefening en behoud van haar rechten, zoals gerechtelijke en buitengerechtelijke invorderingskosten (advocatenkosten daarin begrepen) zijn voor rekening van opdrachtgever.

 

Informed Decisions B.V.
Villa Klein Dreijen, Stationsweg 46, 6861 EJ, Oosterbeek, +31313655259
Kamer van Koophandel, no. 52233901
VAT-identification no. NL 8503.54.687.B01
Rabobank Apeldoorn, NL no. 1580.89.286
BIC: RABONL2U
IBAN: NL06 RABO 0158089286

Algemene Voorwaarden in pdf.
 

Informed Decisions

Villa Klein Dreijen
Stationsweg 46
6861 EJ Oosterbeek

T: +31 62 05 69 773
E: info@informedd.nl

KvK 52233901
IBAN: NL06 RABO 0158089286
 

 

Algemene voorwaarden | Disclaimer | Privacy beleid Website: internetbureau JDI internet professionals